VEDTEKTER FOR NORSKE SAUKLIPPERES FORENING.

Vedtatt på årsmøtet, i forbindelse med NM i sauklipping på Tjøtta,14.9.96.

Korrigert på årsmøtet i Ølen 25.09.99.

 

1: Foreningens navn skal være: Norske Sauklipperes Forening. Heretter kalt NSF.

 

2: a) Årsmøtet skal være foreningas høyeste organ, og dette skal avholdes i forbindelse med det årlige norgesmesterskapet i sauklipping.

b) Kun enkeltmedlemmer som har betalt medlemskontingenten pr årsmøtet, har stemmerett.

c) Kun enkeltmedlemmer som har betalt medlemskontingenten pr årsmøtet, kan velges inn i styret.

d) Ingen organisasjoner eller firma, kan velges inn i styret.

 

3: NSF skal være partipolitisk uavhengig.

 

4: Alle aktive sauklippere, pensjonerte sauklippere, og andre som arbeider innen faget ull og opplæring innen dette, kan stå som medlemmer av NSF. Videre også organisasjoner, interessorganisasjoner og slakterier, samt andre tilknyttet næringen.

 

5: a) Årsmøtet bestemmer størrelsen på kontingenten.

b) Kontingenten skal være inndelt i følgende grupper:

1) Pensjonister, nybegynnere og junior

samt ullbehandlere. 0 - 1000 sau pr år

2) Profesjonelle inntil 10000 sau pr år

over 10000 sau pr år

3) Slakterier

4) Andre organisasjoner.

 

6: a) NSF skal ha et styre bestående av følgende medlemmer:

- 1 leder (klipper) Velges for ett år av gangen.

- 1 styremedlem (Klipper) Velges for to år (Ved første valg;- for ett år)

- 1 styremedlem (Klipper) Velges for to år.

- 1 styremedlem Velges for to år.( Ved første valg;-for ett år)

- 1 styremedlem Velges for to år.

- 2 varamedlemmer til styret. Velges for ett år.

- 2 revisorer Velges for ett år.

b) Alle styremedlemmer har hver en stemme.

c) Leder har dobbelstemme, men kun hvis det skulle oppstå stemmelikhet i avstemning.

d) Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær blant styremedlemmene, og for ett år av gangen.

 

7: NSF skal arbeide for følgende:

a) - søke å fremme interessen for alt arbeide med ull, og å forbedre kunnskapene og ferdighetene rundt kunsten å klippe sau, samt oppmuntre til konkurranser, prøver og visninger av dette.

b) - å ivareta det enkelte medlems interesser i den grad dette til enhver tid er mulig.

c) - å ha et nært samarbeide med Fagtjenesten for ull og Norsk Sau og Geitalslag, og søke å ivareta disses interesser.

d) - å være et samlende organ for alle landets klippere, for utveksling av kunnskaper, erfaringer og informasjon.

e) - å aktivt arbeide opp mot Golden Shears på internasjonalt plan og videreformidle deres tanker og planer, delta i GS-organiserte konkurranser, og også søke å få disse lagt til Norge.

f) 1) - å sørge for å ha et konkurranseregelverk tilpasset internasjonale regler, samtidig som det ivaretar norske regler og interesser.

2) - Sauklippekomiteen, bestående av;- 1 repr. fra Norsk Sau og Geitalslag

1 repr. fra Fagtjenesten for ull

1 repr. fra Dommerne

2 repr. fra NSF

skal sørge for at regelverket for norske sauklippekonkurranser til enhver tid er

ajour. Komitteen skal samtidig sørge for at ønsker og meninger fra de forskjellige

blir videreformidlet og bearbeidet.

3) - NSF skal sørge for regelverk til internasjonale konkurranser som avholdes i

Norge.

4) - å være behjelpelig med å skaffe sponsorstøtte til sauklippere og ullbehandlere som

skal delta i internasjonale konkurranser.

5) - å arbeide for å ha et landsdekkende nettverk av klippere, som gjør det lett å få

tak i klippere fra andre deler av landet når det måtte være behov for dette.

 

8: a) Vedtektsforandringer skal kun skje ved 3/4 flertall av stemmeberetigete årsmøte-

deltakere.

b) Forslag til vedtektsforandringer skal være meldte, det til enhver tid sittende styret,

skriftlig, 2 -to- måneder før avholdelsen av årsmøtet.

c) Andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet, skal være meldte, det til enhver tid

sittende styret, skriftlig, senest 1 -en- måned før avholdelsen av årsmøtet.

 

9: Årsmelding og revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet for godkjenning.

Kopier av disse skal også sendes ikke frammøtte medlemmer.